JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                            

Mokinių priėmimas į gimnaziją ir perėjimas į kitą mokyklą

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS

VIDURINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ IR PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ 

(IŠTRAUKA IŠ MOKYKLOS NUOSTATŲ)

 

16. Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Vilniaus rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

17. Pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu gali būti priimamas iš kitai bendrojo lavinimo mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos tuo atveju, jeigu mokykloje yra laisvų vietų.

18. Vienerių metų priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas.

19. Pradinio ugdymo programos pirmąją klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.

20. Pradinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.

21. Vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę, mokiniai į pirmą klasę priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, gimimo liudijimą, sveikatos būklės pažymėjimą ir dvi nuotraukas. Priimant mokinius į kitas klases, būtinas išeito mokslo pažymėjimas.

22. Specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai (mokiniai) į bendrojo ugdymo grupes (klases) priimami pateikus pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko (mokinio) raidos sutrikimą.

23. Atvykusių (grįžusių) iš užsienio mokinių, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priėmimas:

23.1. mokyklos vadovai apie atvykusius iš kitų šalių mokinius informuoja  Vilniaus rajono savivaldybės tarybą  (administracijos švietimo padalinį);

23.2. atsižvelgusi į konkrečias sąlygas, mokinio pasirengimą, kalbos mokėjimą, mokykla sudaro individualų ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį, remdamasi šiomis nuostatomis:

23.2.1. mokiniams ir pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos nebaigusiems asmenims, norintiems tęsti mokslą, sudaromos sąlygos visų ar kai kurių dalykų, dalykų kursų ar modulių mokytis savarankiškai, laikyti brandos egzaminus;

23.2.2. užsienyje įgyto pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokslo dalį vertina mokykla. Jei reikia likviduoti atskirų dalykų programų skirtumus, mokyklos mokytojų taryba, atsižvelgusi į mokinio pageidavimus, sudaro sąlygas mokiniui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti;

23.2.3. mokiniui pakeitus mokyklą, pasirinkus mokyklą su kita mokomąja kalba, negu jis mokėsi anksčiau, įgyto mokslo dalį vertina mokykla. Jei reikia likviduoti mokymosi spragas dėl kalbos pasikeitimo, nustatyta tvarka sudaromos sąlygos mokymosi spragoms likviduoti.

24. Švietimo santykiai tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko (mokyklinio amžiaus mokinio) ir mokyklos įforminami rašytine sutartimi (2 egzemplioriai) ir direktoriaus įsakymu.

25. Vaiko (mokinio) iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovaujantis vaiko (mokinio) interesus. 14 metų ir vyresnio amžiaus mokinio priėmimo į mokyklą sutartį sudaro pats asmuo, turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

26. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

27. Sutartis sudaroma iki pirmos ugdymo (mokymosi) dienos. Sutartis registruojama mokykloje mokymo sutarčių registracijos knygoje. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas – lieka mokykloje.

28. Sudarius sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių registrą, formuojama jo asmens byla.

29. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

30. Vaikų (mokinių) išvykimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu, nurodant išvykimo priežastis. Su išvykstančiu vaiku (mokiniu) nutraukiama sutartis. Vaikui (mokiniui) išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje vaikas (mokinys) tęsia ugdymą (mokslą) pranešimą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pažyma apie mokymosi pasiekimus ir įgytą išsilavinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com