JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                               

Ugdymo proceso organizavimas 

2019-2020 m.m.

Mokslo metų pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

savaičių skaičius  

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4

09-01

06-09

35

175

5-8

IG-IIIG

09-01

06-23

37

185

IVG

09-01

05-22

33

163

 

Gimnazija visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę. Ugdymo proceso organizavimo būdas – pamoka. Pamokos pradedamos 8 valandą.  Ugdymo(si) laikas: 1-oje klasėje – 35 min., 28-ose, gimnazijos IIV klasėse – 45 min.

Numatytos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui: dvi – po 20 min. Kitų pertraukų trukmė – po 10 min.

Mokslo metai Gimnazijos tarybos nutarimu pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

I pusmetis: rugsėjo 1 d. sausio 24 d.

II pusmetis: sausio 27 d. – 1–4 kl. – birželio 9 d., 5–8 ir IG–IIIG kl. – birželio 23 d., IVG kl. – gegužės 22 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

1-4 kl.

5-IVG kl.

1-4 kl.

5-IVG kl.

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

2019-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

2020-01-06

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

2020-02-24

Pavasario(Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

2020-04-20

Vasaros

1-4 klasės

5-IIIG klasės  

IVG klasė

 

2020-06-10

2020-06-25 

2020-05-25

 

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-31

 

2020-09-01 

2020-09-01 

 

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laikys pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą Šv. Velykų atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laikys egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzamino dalį ugdymo proceso metu, jo pageidavimu bus suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8, I-IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Gimnazijos vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kita veikla sudaro formuojamo gimnazijos ugdymo turinio dalį. Ši veikla susieta su gimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų. 1-4 klasių mokiniams pagal pateiktą planą  per 2019-2020 m. m. skirta 15 ugdymo dienų kultūrinei,  pažintinei veiklai; 5–8, IG-IVG klasių mokiniams pagal pateiktą planą skirtos 15 ugdymo dienos kultūrinei, pažintinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com