JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                            

Gimnazijos savivalda

Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, gimnazijoe vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto gimnazijos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą šiuose nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę gimnazijos valdymo priežiūrą.

Gimnazijos savivaldai priklauso:

1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo  klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos vadovybė, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, medicinos darbuotojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

3. Mokinių taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti moksleivius svarbiausių jų veiklos uždaviniams spręsti. Moksleivių tarybą sudaro demokratiniais principais klasių susirinkimuose išrinkti 5–8 ir Ig–IVg klasių seniūnai bei Ig–IVg klasių moksleiviai – Gimnazijos tarybos nariai. Moksleivių tarybai vadovauja gimnazijos 5–8 ir Ig–IVg  klasių moksleivių išrinktas prezidentas.

4. Gimnazijoe veikia klasių tėvų komitetai. Klasių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.

5. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė taryba. Ją sudaro, veikiančių gimnazijoe dalykų ar dalykų sričių, metodinių būrelių pirmininkai, turintys metodinės veiklos patirties. Metodinė taryba veikia pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą. Metodinės tarybos darbui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com