JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                        

Ugdymas karjerai

 

Grįžti į pradinį puslapį

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ

 

 

Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2020.

 

Ką daryti, kad ateityje būtum reikalingas? Kaip išsirinkti profesiją, dėl kurios niekada netektų gailėtis? – tai klausimai, kuriuos užduoda daugybė jaunų žmonių, atsidūrę tolimesnio gyvenimo kelio pasirinkimo kryžkelėje.

Kviečiame Jus dalyvauti 18-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2020 ir padėti jauniems žmonėms rasti atsakymus į šiuos kylančius klausimus.

STUDIJOS 2020 – didžiausia tarptautinė studijų ir karjeros planavimo paroda Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Parodoje po vienu stogu pristatomas didelis mokymosi paslaugų pasirinkimas ir papildomos galimybės:

1. Lietuvos aukštosios universitetinės ir ne universitetinės mokymo įstaigos;

2. Profesinės mokyklos;

3. Švietimo ir ekspertinės organizacijos;

4. Užsienio universitetai;

5. Verslo įmonės, neformalus ugdymas, karjeros konsultacijos;

6. Kalbų kursai;

7. Tarptautiniai egzaminai bei kitos alternatyvos, kaip kelionės, savanorystė, „gap year“.

 

Stojantiesiems 2020 m.

 

 

Stojantiesiems 2019 m.

 

Profesinis mokymas

 

 

Karjera kariuomenėje

Vasario 9 d. mūsų gimnazijoje Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vyriausiasis seržantas Genadijus Matušovas IIIG ir IVG klasės mokinius įdomiai ir išsamiai supažindino su karjeros galimybėmis Lietuvos kariuomenėje. Papasakojo apie karo prievolę ir savanorišką privalomąją pradinę karo tarnybą. Susitikimo metu skatino moksleivius domėtis Lietuvos kariuomene ir karjera kariuomenėje. Moksleiviai pateikė įvairių, juos dominančių klausimų, diskutavo apie stojimo į kariuomenę sąlygas. Visus, kuriuos domina karjera kariuomenėje ar savanorių gretose, prašome apsilankyti tinklapyje: www.karys.lt.

           

Kristina Pasevičė ir Janina Novicka

 

Susitikimas su Balstogės universiteto filialo Vilniaus Ekonomikos-Informatikos fakulteto atstovais

2017 m. lapkričio 30 d. mūsų gimnazijoje lankėsi Balstogės universiteto filialo Vilniaus Ekonomikos-Informatikos fakulteto atstovai. Jie susitiko su III-IVG klasių mokiniais ir išsamiai jiems papasakojo apie studijų programas, kurias siūlo ši aukštoji mokykla, apie stojimo ir mokymosi sąlygas bei studentišką gyvenimą. Nepaisant nerimo dėl valstybinės kalbos mokėjimo, absolventai be problemų susiranda darbą Lietuvoje, nes mokymo programos juos tam paruošia (techninė ir profesinė terminologija yra pateikiama ir lietuvių kalba). Lietuvos lenkų universiteto auklėtiniai dirba įvairiose srityse: finansininkais, vadybininkais, brokeriais ir prekybininkais, programuotojais, kompiuterių tinklo administratoriais.

      

 

      

 

 

 

 

 

Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2017.

Vasario 2 - 4 dienomis, LITEXPO, Vilnius

Plačiau...

 

 

 

Stojantiesiems 2017 m.

 

 

 

AIKOS – Atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

 

 

 

XIV tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą

Plačiau...

 

Stojantiesiems 2016 m.

 

Numatyti pokyčiai 2015 m. priėmime į aukštąsias mokyklas.

 

 

Kodėl verta mokytis???

 

 

Projektas „Ugdymo karjerai stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 

 

 

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Viena svarbiausių projekto veiklų - bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos mokymo programos ir metodinės priemonės švietimo pagalbos specialistams.

Siekiama, kad mokiniams būtų teikiamos kokybiškos ugdymo karjerai paslaugos, kurios skatintų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei užtikrintų  konkurencingumą darbo rinkoje.

Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

Ugdymas karjerai - kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas.

Karjeros kompetencijos - nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

 

UGDYMO KARJERAI CENTRO TIKSLAS:

Koordinuoti ugdymo karjerai veiklą gimnazijoje bei padėti gimnazistams ugdytis karjeros

kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui.

 

UŽDAVINIAI:

  • Skatinti mokinius pažinti savo asmenybes savybes, interesus, gabumus.

  • Plėtoti darbo pasaulio ir profesijų įvairovės supratimą.

  • Skatinti gebėjimus sieti mokymosi gimnazijoje rezultatus su busimais karjeros pasirinkimais.

Siekiama, kad mokiniai:

• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;

• vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

 

KARJEROS KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS

Teikti kokybiškas ir prieinamas ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas ir priemones mokiniams. Konsultuoti mokinius ir mokinių tėvus karjeros klausimais; kartu su karjeros konsultantu vesti karjeros užsiėmimus; organizuoti profesinio veiklinimo renginius gimnazijos mastu; teikti karjeros plėtojimui reikalingą informaciją mokiniams.

Koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje – sudaryti ir vykdyti metinį karjeros paslaugų teikimo planą, koordinuoti šio plano įgyvendinimą; organizuoti darbus ir procesus su kitais mokytojais ir su karjeros paslaugomis susijusiais specialistais padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir teikti kitas karjeros paslaugas.

Koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną gimnazijoje.

 

UGDYMO KARJERAI KOORDINATORIUS

Mokiniams padeda:

• Išsiaiškinti karjeros žingsnius.

• Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

• Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.

• Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.

• Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.

• Susidaryti individualų ugdimosi planą.

• Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

• Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.

• Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.

• Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

• Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

• Siūlo klasės valandėlių temas.

• Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

• Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.

• Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

• Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.

• Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 


 

Naudingos nuorodos:

 

http://www.aikos.smm.lt

http://www.nec.lt

http://www.ldb.lt

http://www.euroguidance.lt

http://www.kurstoti.lt

http://www.studijos.lt

http://www.lamabpo.lt

http://www.vsf.lt

http://www.skvc.lt

http://www.skvc.lt

http://www.tinklas.lt

http://www.balticstudent.lt

http://www.studinfo.lt


 

TESTAI

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas: http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius: http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: http://mukis.lt/lt/pradzia.html

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

http://eac.osf.lt 

www.balticstudent.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

http://www.europass.lt/cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoris.lt/lt/index.php

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

 

 

Mielas Moksleivi,

Tam, kad gimnazijos karjeros specialistai (karjeros dalyko mokytojai) galėtų suteikti Tau ir Tavo bendraamžiams reikiamą pagalbą, pasidalink savo nuomone ir patirtimi: kas gimnazijoje jau yra, o ko dar reikia/trūksta sėkmingam Tavo karjeros planavimui ir įgyvendinimui.

Ugdymo karjerai paslaugų poreikio tyrimas. 21 klausimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com